คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
2 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
4 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
5 ท12101 ภาษาไทย 2 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
6 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2564 นางสาวกนกวรรณ กันทะศร
7 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
8 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
9 ท13101 ภาษาไทย 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
10 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
11 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
12 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
13 ท14101 ภาษาไทย 4 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
14 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
15 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2564 นางสาวกนกวรรณ กันทะศร
16 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
17 ท15101 ภาษาไทย 5 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
18 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
19 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2564 นางสาวกนกวรรณ กันทะศร
20 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
21 ท16101 ภาษาไทย 6 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
22 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
23 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2564 นางสาวกนกวรรณ กันทะศร
24 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
25 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
26 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
27 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
28 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
29 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
30 ท11201 อ่านออก เขียนได้ 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
31 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
32 ก90573 กิจกรรมแนะแนว 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
33 ก90633 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
34 ก90655 กิจกรรมชุมนุม 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
35 ก90701 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0/2564 นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน
36 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
37 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
38 ศ12101 ศิลปะ 2 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
39 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
40 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
41 ท12201 อ่านออก เขียนได้ 2 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
42 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
43 ก91297 กิจกรรมชุมนุม 2 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
44 ก91318 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
45 ก91337 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 2 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
46 ก91357 กิจกรรมแนะแนว 2 0/2564 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
47 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
48 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
49 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
50 ศ13101 ศิลปะ 3 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
51 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
52 ท13201 อ่านออก เขียนได้ 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
53 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
54 ก96886 กิจกรรมชุมนุม 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
55 ก96910 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
56 ก96949 กิจกรรมแนะแนว 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
57 ก96972 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 3 0/2564 นายอานนท์ คำน้อย
58 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
59 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
60 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
61 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
62 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
63 ท14201 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
64 อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
65 ก98992 กิจกรรมชุมนุม 4 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
66 ก99015 กิจกรรมแนะแนว 4 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
67 ก99039 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 4 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
68 ก99075 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
69 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
70 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
71 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
72 ศ15101 ศิลปะ 5 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
73 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
74 ท15202 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 2 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
75 อ15202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
76 ก63233 กิจกรรมแนะแนว 5 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
77 ก63253 กิจกรรมชุมนุม 5 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
78 ก63334 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
79 ก63359 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 5 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
80 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
81 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
82 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2564 นายณัฐชัย ปอยู
83 ศ16101 ศิลปะ 6 0/2564 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
84 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
85 ท16202 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 3 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
86 อ16202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0/2564 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
87 ก63606 กิจกรรมชุมนุม 6 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
88 ก63626 กิจกรรมแนะแนว 6 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
89 ก63642 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 6 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน
90 ก63675 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 0/2564 นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน