คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
2 ค11101 คณิตศาสตร์1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
4 อ11101 ภาษาอังกฤษ1 0/2565 นางพิมพรรณ์ นันชัย
5 ท12101 ภาษาไทย 2 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
6 ค12101 คณิตศาสตร์2 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
7 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
8 อ12101 ภาษาอังกฤษ2 0/2565 นางพิมพรรณ์ นันชัย
9 ท13101 ภาษาไทย 3 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
10 อ13101 ภาษาอังกฤษ 3 0/2565 นางพิมพรรณ์ นันชัย
11 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
12 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
13 ท14101 ภาษาไทย 4 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
14 อ14101 ภาษาอังกฤษ 4 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
15 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
16 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
17 ท15101 ภาษาไทย 5 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
18 อ15101 ภาษาอังกฤษ 5 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
19 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
20 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
21 ท16101 ภาษาไทย 6 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
22 อ16101 ภาษาอังกฤษ 6 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
23 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
24 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
25 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
26 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
27 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
28 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
29 ท11201 อ่านออก เขียนได้ 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
30 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2565 นางพิมพรรณ์ นันชัย
31 ก90573 กิจกรรมแนะแนว 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
32 ก90633 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
33 ก90655 กิจกรรมชุมนุม 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
34 ก90701 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
35 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
36 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
37 ศ12101 ศิลปะ 2 0/2565 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
38 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
39 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
40 ท12201 อ่านออก เขียนได้ 2 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
41 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2565 นางพิมพรรณ์ นันชัย
42 ก91297 กิจกรรมชุมนุม 2 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
43 ก91318 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
44 ก91337 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 2 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
45 ก91357 กิจกรรมแนะแนว 2 0/2565 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
46 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
47 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
48 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
49 ศ13101 ศิลปะ 3 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
50 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
51 ท13201 อ่านออก เขียนได้ 3 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
52 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2565 นางพิมพรรณ์ นันชัย
53 ก96886 กิจกรรมชุมนุม 3 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
54 ก96910 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
55 ก96949 กิจกรรมแนะแนว 3 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
56 ก96972 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 3 0/2565 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
57 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
58 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
59 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
60 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
61 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
62 ท14201 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 1 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
63 อ14201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
64 ก98992 กิจกรรมชุมนุม 4 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
65 ก99015 กิจกรรมแนะแนว 4 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
66 ก99039 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 4 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
67 ก99075 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
68 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
69 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
70 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
71 ศ15101 ศิลปะ 5 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
72 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
73 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
74 ท15202 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 2 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
75 อ15202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
76 ก63233 กิจกรรมแนะแนว 5 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
77 ก63253 กิจกรรมชุมนุม 5 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
78 ก63334 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
79 ก63359 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 5 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
80 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
81 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
82 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
83 ศ16101 ศิลปะ 6 0/2565 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
84 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2565 นายณัฐชัย ปอยู
85 ท16202 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 3 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
86 อ16202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
87 ก63606 กิจกรรมชุมนุม 6 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
88 ก63626 กิจกรรมแนะแนว 6 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
89 ก63642 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 6 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
90 ก63675 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 0/2565 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ