นางวรกมล สุตะวงค์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์

ตำแหน่ง : ครู

นายณัฐชัย ปอยู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง

ตำแหน่ง : ครู

นางสุภัสสรา กาญจโนภาส

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพิมพรรณ์ นันชัย

ตำแหน่ง : ครู