ดร.วรกมล สุตะวงค์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางราตรี เกี่ยวบ้านหัน

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายอานนท์ คำน้อย

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์

ตำแหน่ง : ครู

นายณัฐชัย ปอยู

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง

ตำแหน่ง : ครู

นางสาววราภรณ์ ถิ่นสอน

ตำแหน่ง : ครู

นางสุภัสสรา กาญจโนภาส

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมยุรี หัถกุล

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกนกวรรณ กันทะศร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางพิมพรรณ์ นันชัย

ตำแหน่ง : ครู