สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 7 7 14 1
ป.3 5 8 13 1
ป.4 7 10 17 1
ป.5 12 14 26 1
ป.6 10 4 14 1
อ.3 14 11 25 1
รวม 55 54 109 6

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.2/1 7 7 14 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
ป.3/1 5 8 13 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
ป.4/1 7 10 17 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
ป.5/1 12 14 26 นายณัฐชัย ปอยู
ป.6/1 10 4 14 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
อ.3/1 14 11 25 นางกุลรัศมิ์ สินผดุง
รวม 55 54 109