สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 7 14 1
ป.2 5 8 13 1
ป.3 7 10 17 1
ป.4 12 14 26 1
ป.5 10 4 14 1
ป.6 3 1 4 1
อ.2 14 11 25 1
อ.3 9 9 18 1
รวม 67 64 131 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 7 7 14 นางสาวสุทธิดา ชัยสุวรรณ์
ป.2/1 5 8 13 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
ป.3/1 7 10 17 นางสาวอารีวรรณ เข้มขัน
ป.4/1 12 14 26 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
ป.5/1 10 4 14 นายณัฐชัย ปอยู
ป.6/1 3 1 4 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
อ.2/1 14 11 25 นางสุภัสสรา กาญจโนภาส
อ.3/1 9 9 18 นางกุลรัศมิ์ สินผดุง
รวม 67 64 131