สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 8 14 1
ป.2 7 10 17 1
ป.3 11 13 24 1
ป.4 10 4 14 1
ป.5 3 2 5 1
ป.6 10 10 20 1
อ.2 9 9 18 1
อ.3 8 8 16 1
รวม 64 64 128 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 6 8 14 นางสาวมยุรี หัถกุล
ป.2/1 7 10 17 นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์
ป.3/1 11 13 24 นางสาวกนกวรรณ กันทะศร
ป.4/1 10 4 14 นางสาวนันทาทิพย์ กันทะวัง
ป.5/1 3 2 5 นายณัฐชัย ปอยู
ป.6/1 10 10 20 นางสาวสุกัญญา กาติ๊บ
อ.2/1 9 9 18 นางสุภัสสรา กาญจโนภาส
อ.3/1 8 8 16 นางกุลรัศมิ์ สินผดุง
รวม 64 64 128