ข้อมูลโรงเรียน บ้านจำบอน

บ้านจำบอน

บ้านจำบอน จบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ๋JAMBON

เลขที่ 9
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053694039

เบอร์โทรศัพท์ : 053694039

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://jambonschool.ac.th

เกี่ยวกับบ้านจำบอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านจำบอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 8 9
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 2 11 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 9 19 1
ป.2 9 6 15 1
ป.3 5 7 12 1
ป.4 8 10 18 1
ป.5 13 14 27 1
ป.6 10 4 14 1
อ.2 12 5 17 1
อ.3 15 11 26 1
รวม 82 66 148 8