ข้อมูลโรงเรียน บ้านจำบอน

บ้านจำบอน

บ้านจำบอน จบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ๋JAMBON

เลขที่ 9
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053694039

เบอร์โทรศัพท์ : 053694039

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://jambonschool.ac.th

เกี่ยวกับบ้านจำบอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านจำบอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 6 7
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 2 9 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 7 14 1
ป.2 5 8 13 1
ป.3 7 10 17 1
ป.4 12 14 26 1
ป.5 10 4 14 1
ป.6 3 1 4 1
อ.2 14 11 25 1
อ.3 9 9 18 1
รวม 67 64 131 8