นางสาวจิตพิมล หิรัญวิทย์

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 27/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061302XXXX
 • Facebook :
 • Email : jitphimol.hirunwit@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านจำบอน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 308
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่