นางกุลรัศมิ์ สินผดุง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : -XXXX
 • Facebook :
 • Email : amonrut64@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านจำบอน
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1202
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ : คศ 1
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : -

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่