Latest News1

นักเรียนตรวจหาแอนติเจนของไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน ได้รับการตรวจหาแอนติเจนของไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งผลการตรวจของนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอน แสดง "ผลลบ" ทุกคน

ทางโรงเรียนบ้านจำบอนขอขอบคุณ ผอ.รพสต.ตำบลดอยลานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ โอกาสนี้

Comments

0 Comments