Latest News57010007

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) โรงเรียนบ้านจำบอน

การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2561-2565) โรงเรียนบ้านจำบอน จังหวัด

เชียงรายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพก่อนและหลังการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 2)

ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้แบบจำลอง CIPP และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนา

การศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพก่อนและหลังการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้แบบจำลอง CIPP และระยะที่ 3

ศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา จำนวนประชากรทั้งหมด 261 คน เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบ

ประเมินและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง กับแผนพัฒนาการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

และสถิติเชิงพรรณนา

คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์

Comments

0 Comments