Latest News

ขอความร่วมมือนักเรียน

ขอความร่วมมือนักเรียนโรงเรียนบ้านจำบอนทุกระดับชั้นที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงขอให้เดินทางกลับจังหวัดเชียงรายก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

Read more
Latest News

เลื่อนเปิดเทอม

โรงเรีบ้านจำบอนเลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

Read more