ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

นางวรกมล   สุตะวงค์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา

สามัญ : มัธยมศึกษาปีที่ 6

ครู : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก : บริหารการศึกษา